Gratis frakt i Norge | Betal senere med Klarna

Generelle vilkår

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene er følgende termer definert som følger:

Angrefrist: Perioden der forbrukeren kan utøve sin angrerett;

Forbruker: Fysisk person som ikke handler innenfor sitt yrke og inngår en fjernkontrakt med næringsdrivende;

Dag: Kalenderdag;

Kontrakt med fast varighet: En fjernkontrakt for en serie varer og/eller tjenester hvor levering og/eller ytelse strekker seg over en lengre periode;

Varig medium: Ethvert middel som tillater forbrukeren eller næringsdrivende å lagre informasjon rettet mot dem personlig slik at den kan sees og reproduseres i fremtiden.

Angrerett: Muligheten for forbrukeren til å trekke seg fra en fjernkontrakt i angrefristen;

Næringsdrivende: Fysisk eller juridisk person som tilbyr varer og/eller tjenester på fjernmåten til forbrukeren;

Fjernkontrakt: En kontrakt der kun én eller flere teknikker for fjernkommunikasjon brukes i rammene av et system organisert av næringsdrivende for fjernsalg av varer og/eller tjenester frem til kontrakten er inngått;

Teknikk for fjernkommunikasjon: Et middel som kan brukes til å inngå en kontrakt uten at forbrukeren og næringsdrivende er på samme sted samtidig.

Generelle vilkår: Disse generelle vilkårene for næringsdrivende.

Artikkel 2 - Identitet av næringsdrivende

Firmanavn: Sam S E-commerce

Handelskammernummer: 77712749

Momsregistreringsnummer: NL003231346B14

E-post til kundeservice: ino@volairis.no

Selskapets adresse: Tweede Oosterparklaan 270, 3544AX, Utrecht. 

Artikkel 3 - Anvendelighet

Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra næringsdrivende samt for hver fjernkontrakt og bestilling inngått mellom næringsdrivende og forbrukeren.

Før fjernkontrakten inngås, vil forbrukeren få tilgang til teksten i disse generelle vilkårene. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det bli oppgitt før fjernkontrakten inngås at de generelle vilkårene kan sees hos næringsdrivende og vil bli sendt kostnadsfritt til forbrukeren på forespørsel og umiddelbart.

Hvis fjernkontrakten inngås elektronisk, kan teksten i disse generelle vilkårene også gjøres tilgjengelig elektronisk før kontrakten inngås, slik at den kan lagres på et varig medium. Hvis dette ikke er rimelig mulig, vil det bli oppgitt før fjernkontrakten inngås hvor de generelle vilkårene kan ses elektronisk og blir sendt kostnadsfritt til forbrukeren elektronisk eller på annen måte på forbrukerens forespørsel.

Hvis det i tillegg til disse generelle vilkårene også gjelder spesifikke vilkår for produkter eller tjenester, gjelder avsnitt 2 og 3 tilsvarende, og forbrukeren kan alltid henvise til den mest gunstige bestemmelsen i tilfelle motstridende generelle vilkår.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene til en tid helt eller delvis er ugyldige eller ikke håndhevbare, forblir avtalen og vilkårene for øvrig i kraft, og den relevante bestemmelsen erstattes umiddelbart etter konsultasjon med en bestemmelse som ligger nærmest opp til den opprinnelige hensikten.

Spørsmål som ikke er regulert av disse generelle vilkårene, skal bedømmes i "ånden" av disse generelle vilkårene.

Uklarheter om tolkningen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre vilkår skal tolkes i "ånden" av disse generelle vilkårene.

Artikkel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har begrenset varighet eller er betinget av vilkår, skal dette angis tydelig i tilbudet.

Tilbudet er uforpliktende. Næringsdrivende er berettiget til å endre og tilpasse tilbudet.

Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av de tilbudte produktene og/eller tjenestene. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert for å tillate forbrukeren å vurdere tilbudet på riktig måte. Hvis næringsdrivende bruker bilder, er disse en sannferdig representasjon av de tilbudte produktene og/eller tjenestene. Åpenbare feil eller åpenbare feil i tilbudet binder næringsdrivende ikke.

Hvert tilbud inneholder slik at det er klart for forbrukeren hva rettighetene og pliktene er som er knyttet til aksept av tilbudet.

Artikkel 5 - Kontrakten

Kontrakten inngås, under forbehold av bestemmelsene i avsnitt 4, i det øyeblikket forbrukeren aksepterer tilbudet og oppfyller de tilhørende betingelsene.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, bekrefter næringsdrivende umiddelbart mottakelsen av aksepten av tilbudet elektronisk. Så lenge mottakelsen av denne aksepten ikke er bekreftet av næringsdrivende, kan forbrukeren løse kontrakten.

Hvis kontrakten inngås elektronisk, skal næringsdrivende treffe passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte elektronisk overført data og han vil sørge for en sikker webmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil næringsdrivende treffe passende sikkerhetstiltak.

Næringsdrivende kan - i lovrammer - informere seg om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, samt om alle de faktureringsfaktorene og faktorene som er viktige for å inngå kontrakten på en sunn måte. Hvis næringsdrivende, basert på denne undersøkelsen, har rimelige grunner for å ikke inngå kontrakten, har han rett til å nekte en bestilling eller forespørsel med begrunnelse, eller å knytte spesielle vilkår til utførelsen.

Når produktet eller tjenesten er levert elektronisk, skal næringsdrivende sørge for tilgjengeligheten av den elektroniske leveringen, med mindre det ble avtalt noe annet. Hvis leveransen ikke kan gjennomføres elektronisk, skal næringsdrivende sørge for at forbrukeren er klar over hvordan produktet eller tjenesten kan bli levert på en annen måte, og at det blir levert fysisk.

Artikkel 6 - Angrerett

Ved levering av produkter:

Ved kjøp av produkter har forbrukeren rett til å avbryte kontrakten uten å oppgi grunn innen 14 dager. Denne angrefristen begynner på dagen etter mottakelsen av produktet av forbrukeren eller en forhåndsdefinert tredjepart som er annonsert av forbrukeren, og som ikke er transportøren.

Under angrefristen skal forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad som er nødvendig for å avgjøre naturen, egenskapene og funksjonen til produktet. Prinsippet her er at forbrukeren kan håndtere og inspisere produktet som han ville være i stand til å gjøre i en butikk.

Forbrukeren er kun ansvarlig for redusert verdi av produktet som er resultatet av en måte å håndtere produktet som går lenger enn det som er tillatt i avsnitt 1.

Forbrukeren er ikke ansvarlig for redusert verdi av produktet hvis næringsdrivende ikke har opplyst ham om angrerett, dette må gjøres før kontrakten inngås.

Hvis forbrukeren benytter seg av angreretten, skal han melde dette til næringsdrivende innen 14 dager etter mottak av produktet. Etter forbrukeren har meldt dette, må han returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte produktene har blitt returnert i tide, for eksempel ved hjelp av en kvittering for en sendingsforsendelse.

Hvis forbrukeren ikke har meldt seg uttrykkelig, opphører angreretten i det øyeblikket forbrukeren tar imot produktet.

Hvis forbrukeren utøver sin angrerett, skal alle tilleggsavtaler bli avsluttet med det samme.

Ved levering av tjenester:

Ved levering av tjenester har forbrukeren rett til å avbryte kontrakten uten å oppgi grunn innen 14 dager fra kontraktens inngåelse.

For å bruke angreretten, vil forbrukeren fokusere på de rimelige og klare instruksjonene som er levert av næringsdrivende i tilbudet eller senest ved levering.

Artikkel 7 - Kostnader ved angrerett

Hvis forbrukeren bruker sin angrerett, vil han ikke betale mer enn portoen og kostnadene for tilbakelevering.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil næringsdrivende refundere dette beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppsigelsen. Dersom det er valgt for forbrukeren en dyrere leveringsmåte enn den billigste standardleveransen, vil næringsdrivende ikke være forpliktet til å refundere de ekstra kostnadene for den mer kostbare leveringsmetoden.

Artikkel 8 - Unntak fra angreretten

Selgeren kan ekskludere forbrukerens angrefrist for produkter i samsvar med avsnitt 2 og 3. Unntaket fra angreretten gjelder bare dersom selgeren har klart angitt dette i tilbudet før kontrakten inngås.

Unntaket fra angreretten gjelder bare for produkter:

som er produsert etter forbrukerens spesifikasjoner;

som tydelig er av personlig karakter;

som på grunn av sin natur ikke kan returneres;

som kan forringes eller eldes raskt;

hvis prisene er knyttet til svingninger på finansmarkedet som selgeren ikke har kontroll over;

for enkeltaviser og tidsskrifter;

for lyd- og videoopptak samt dataprogramvare der forbrukeren har brutt forseglingen;

for hygieneprodukter der forbrukeren har brutt forseglingen.

Unntaket fra angreretten gjelder bare for tjenester:

som omhandler innkvartering, transport, servering eller fritidsaktiviteter på en bestemt tid eller i en bestemt periode;

hvis utførelsen har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før angrefristen utløper;

som gjelder spill og lotterier.

Artikkel 9 - Pris

I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, vil prisene for tilbudte produkter og/eller tjenester ikke økes, med mindre det er endringer i merverdiavgiftssatsene.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 4 i disse vilkårene kan selgeren tilby produkter eller tjenester hvor prisene er knyttet til svingninger i finansmarkedet som selgeren ikke har kontroll over, til variable priser. Denne avhengigheten av svingninger og det faktum at eventuelle priser som er oppgitt, er retningsgivende, vil bli angitt i tilbudet.

Prisøkninger innen 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis de skyldes forskrifter eller lovgivning.

Prisøkninger etter 3 måneder etter kontraktsinngåelsen er bare tillatt hvis selgeren har angitt dette og:

de skyldes forskrifter eller lovgivning; eller

forbrukeren har rett til å avslutte kontrakten fra datoen da prisøkningen trer i kraft.

Levering skjer i henhold til artikkel 5, avsnitt 1, i den nederlandske merverdiavgiftsloven fra 1968 i landet hvor transporten starter. I dette tilfellet skjer leveringen utenfor EU. Derfor vil post- eller budtjenesten fakturere importmomsen og/eller tollavgiftene til mottakeren. Derfor beregner ikke selgeren merverdiavgift.

Alle priser er underlagt trykkfeil og skrivefeil. Det påligger ingen ansvar for konsekvensene av trykkfeil og skrivefeil. I tilfelle av trykkfeil og skrivefeil er selgeren ikke forpliktet til å levere produktet til den feilaktige prisen.

Artikkel 10 - Konformitet og garanti

Selgeren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, spesifikasjonene som er oppgitt i tilbudet, rimelige krav til kvalitet og/eller brukbarhet samt gjeldende lovgivning og/eller forskrifter på tidspunktet for kontraktsinngåelsen. Hvis det er avtalt, garanterer selgeren også at produktet er egnet for bruk til andre formål enn normal bruk.

Eventuell garanti som tilbys av selgeren, produsenten eller importøren påvirker ikke forbrukerens lovfestede rettigheter og krav i henhold til kontrakten.

Eventuelle mangler eller feilsendte produkter må rapporteres skriftlig til selgeren innen 14 dager etter levering. Returnering av produkter må skje i original emballasje og i ubrukt tilstand.

Garantiperioden til selgeren tilsvarer produsentens garanti. Imidlertid er selgeren ikke ansvarlig for endelig egnethet til produkter for enhver individuell bruk av forbrukeren, eller for råd om bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke i følgende tilfeller:

Hvis forbrukeren selv reparerer og/eller endrer de leverte produktene eller får dem reparert og/eller endret av tredjeparter.

Hvis de leverte produktene har blitt utsatt for unormale forhold eller feilaktig håndtering, eller hvis de er i strid med selgerens eller emballasjens instruksjoner.

Hvis mangelen helt eller delvis skyldes lover eller forskrifter som myndighetene har vedtatt eller vil vedta med hensyn til typen eller kvaliteten på materialene som brukes eller skal brukes.

Artikkel 11 - Levering og utførelse

Selgeren vil utvise størst forsiktighet ved mottak og utførelse av produktbestillinger.

Adressen oppgitt av forbrukeren vil betraktes som leveringsstedet.

I henhold til artikkel 4 i disse vilkårene vil selgeren behandle aksepterte bestillinger så raskt som mulig, senest innen 30 dager, med mindre forbrukeren godtar en lengre leveringsfrist. Hvis leveringen blir forsinket eller en bestilling bare delvis kan utføres, vil forbrukeren bli informert senest 30 dager etter at bestillingen ble gjort. I dette tilfellet har forbrukeren rett til å avslutte kontrakten uten kostnad og kreve erstatning for eventuelle påførte tap.

Ved oppsigelse i henhold til forrige avsnitt vil selgeren refundere forbrukeren beløpet som er betalt så snart som mulig, senest 14 dager etter oppsigelsen.

Hvis levering av en bestilt vare er umulig, vil selgeren forsøke å tilby en erstatningsv

are. Ved levering vil det bli tydelig og klart angitt at en erstatningsvare blir levert. Angrefristen kan ikke utelukkes for erstatningsvarer. Eventuelle kostnader for retur vil være selgerens ansvar.

Risikoen for skader og/eller tap av produkter ligger hos selgeren frem til levering til forbrukeren eller en forhåndsutpekt representant kjent for selgeren, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.

Artikkel 12 - Kontrakter med ubestemt varighet: Varighet, oppsigelse og fornyelse

Oppsigelse

Forbrukeren kan til enhver tid si opp en avtale med ubestemt varighet som har som mål å levere varer (inkludert strøm) eller tjenester jevnlig, under overholdelse av avtalte oppsigelsesbetingelser og en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned.

Forbrukeren kan til enhver tid si opp en avtale med fast varighet som har som mål å levere varer (inkludert strøm) eller tjenester jevnlig, ved slutten av den faste varigheten, under overholdelse av avtalte oppsigelsesbetingelser og en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned.

Forbrukeren kan avtaler nevnt i de to foregående avsnittene:

Når som helst, uten å være begrenset til en bestemt tid eller frist.

Under overholdelse av minst samme oppsigelsesbetingelser som forbrukeren har akseptert for seg selv.

Alltid under overholdelse av samme oppsigelsesfrist som er fastsatt av selgeren for seg selv.

Fornyelse

En avtale med fast varighet som har som mål å levere varer (inkludert strøm) eller tjenester jevnlig, kan ikke fornyes stilltiende eller automatisk.

I motsetning til forrige avsnitt kan en avtale med fast varighet som har som mål å levere aviser, nyheter og tidsskrifter jevnlig, stille fornyes i maksimalt tre måneder hvis forbrukeren kan si opp denne fornyede avtalen med en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned ved slutten av fornyelsesperioden.

En avtale med fast varighet som har som mål å levere varer eller tjenester jevnlig kan kun fornyes automatisk på ubestemt tid hvis forbrukeren til enhver tid har rett til å si opp avtalen med en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned, og hvis avtalen har som mål å levere aviser, nyheter og tidsskrifter jevnlig, med en oppsigelsesfrist på maksimalt tre måneder.

Varighet

Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren til enhver tid si opp avtalen etter ett år med en oppsigelsesfrist på maksimalt en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet står i veien for oppsigelse før avtalt varighet utløper.

Artikkel 13 - Betaling

Med mindre annet er avtalt, skal beløp som forbrukeren skylder betales innen 7 virkedager fra starten av betenkningstiden som er nevnt i artikkel 6, avsnitt 1. For tjenesteavtaler begynner denne perioden etter at forbrukeren har mottatt avtalebekreftelsen.

Forbrukeren er forpliktet til å umiddelbart melde eventuelle unøyaktigheter i betalingsopplysningene som forbrukeren har oppgitt eller som er oppgitt av selgeren.

Ved manglende betaling fra forbrukeren har selgeren, forutsatt at det er lovlige begrensninger, rett til å belaste forbrukeren rimelige kostnader som tidligere er oppgitt.

Artikkel 14 - Klagebehandling

Klager på utførelsen av kontrakten må fremsettes for selgeren innen 7 dager etter oppdagelse av mangler.

Klager som er mottatt av selgeren vil bli behandlet innen 14 dager fra datoen de mottas. Hvis en klage krever lengre behandlingstid, vil selgeren innen 14 dager etter mottak av klagen sende en bekreftelse på mottak og indikere når forbrukeren kan forvente en mer detaljert respons.

Hvis klagen ikke kan løses på en gjensidig akseptabel måte, kan tvisten henvises til voldgiftsprosessen.

En klage påvirker ikke selgerens forpliktelser, med mindre det foreligger en skriftlig motstridende erklæring.

Hvis en klage vurderes som berettiget av selgeren, vil selgeren enten erstatte eller reparere de leverte produktene gratis.

Artikkel 15 - Tvister

Avtaler mellom selgeren og forbrukeren, som er underlagt disse generelle vilkårene, skal utelukkende være underlagt nederlandsk lov, selv om forbrukeren er bosatt i utlandet.

Artikkel 16 - CESOP

På grunn av tiltakene som innføres og styrkes fra og med 2024 i forbindelse med "Lov om endring av omsetningsskatteloven 1968 (gjennomføringsloven for betalingstjenestedirektivet)" og dermed implementeringen av det sentrale elektroniske systemet for betalingsinformasjon (CESOP), kan betalingstjenestetilbydere registrere data i det europeiske CESOP-systemet.

 

Sikker betaling

Vi beskytter dataene dine med SSL-sikkerhet.

Spor din bestilling

Alle bestillinger leveres med Track & Trace, slik at du alltid kan følge bestillingen.

24/7 Kundeservice

Vår kundeservice er tilgjengelig 7 dager i uken!